Drabble

All Rights Reserved ©

Poslední bonbonek - originální fandom

Nugát.

Karamel.

Čokoláda.

Oříšek.

Fondán.

Ruka zmateně bloudila a hledala. Nikde nic. Malá očka přesunula pozornost z televizní obrazovky na krabici bonbonů. Ha! Byl tam, poslední bonbonek, schovaný v rohu, bezpečně ukrytý před hamižnýma rukama.

Mlsoun se olízl. Zvedl bonbon v baculatých prstech a prohlížel si ho.

Jakýpak bude?

Určitě bude mít uprostřed oříšek, to je jasné. Oříškové bývaly v každé bonboniéře po třech kusech a on zatím snědl pouze dva – oříšek je tedy jistý.

Odolal pokušení bonbon olíznout, chtěl si ho šetřit.

Pěkně ho teď nechá v krabici, a sní ho, až někdy jindy.

Tentokrát to určitě zvládne.

Vydrží.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.