Drabble

All Rights Reserved ©

Podvodnice - originální fandom

Sluníčko svítilo, na nebi ani mráčku, přesto se všechny pampelišky na louce k sobě tiskly a zoufale plakaly.
Královna Květinové louky je odsoudila - všechny mají být o hlavu kratší a to prý pro to, že se jedna z nich zrádně vydávala za posla slunce a vybírala poplatky, za využité sluneční světlo. Královnu to tak rozzuřilo, že se rozhodla zbavit se všech pampelišek. Však ony si vždycky najdou cestu zpátky, to všichni moc dobře věděli. Už několikrát se jich království pokoušelo zbavit.

Když pampelišky zaslechly dunivé kroky popravčího a uviděly ostrou kosu, kterou nesl přehozenou přes rameno, některým strachem zbělely hlavičky.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.