Drabble

All Rights Reserved ©

Tanec - Bomb girls

“Jak já ji obdivuju” povzdechla si Kate a švihla očkem po Gladys tančící dnes již s někoilkátým vojákem.
“Prosím tě, co na tom obdivuješ? Princezna je trochu do větru,” rozesmála se Betty a zahodila nedopalek cigarety do popelníku.
“Tu odvahu. Nezná je a přece s nimi jde tancovat.”
“Je to jen tanec, Kate.”
“A všimla sis, co to její tančení dělá s vojáky? Všichni vypadají malí a oškliví a protivní, ale jakmile je vezme do kola, najedou jsou všichni urostlí,” snila dál Kate.
“Mě přijdou malá a oškliví pořád,” konstatovala suše Betty, odložila pivo a natáhla ruku směrem ke Kate.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.