Drabble

All Rights Reserved ©

Spřízněná duše - Kopretiny pro zámeckou paní fandom

Procházela se hradem. Návštěvníci už byli dávno pryč, rodiče šli brzy spát a Petr určitě zase taky už brzo zhasne.
Toulat se po zavření hradem Kateřinu bavilo,vždycky ale skončila na jednom a tom samém místě, ať šla kam šla. Věděla, že tady ji vyslechnou, neodsoudí.
“Ach, Jáchyme, tak vidíš, tak to na tom světě chodí,” fńukla si a obrátila v ruce pokrčený pohled.
“A já husa hloupá si dělala naděje.” Postavila se k obrazu a přejela lehce prsty po malbě.
“Ještě, že mám tebe, Jáchyme,” špitla a znovu si sedla.
Brzy bude hluboká noc, ale Kateřina se tady nebála.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.