Drabble

All Rights Reserved ©

A do kin přichází... - oriignální fandom

“Aaaa stop!” křikl režisér, samolibě si prohlížejíce tváře kolegů.
“Rejžo, jste si tím jístej?” ozval se nejistě kameraman, sbíraje odvahu.
“Jistě,” odsekl režisér.
“Dyť tomu ty děcka nebudou rozumět,” ozval se další člen štábu, nabuzen odvahou kameramanovou.
“Ale o tom to přece není, pánové. Tomu nemají rozumět,” objasňoval režisér blahosklonně.
“Takže voni jako budou sedět tři hodiny v kině a nebudou tomu vůbec rozumět?” podrbal se kameraman pod čepicí a hledaje oporu v kolegovi, dodal: “To je nějaký divný, ne. No že jo, Stáňo.”
Režisér zbrunátněl a vypadal, že mu dochází dech.
“Tohle je přece umění vy bando nekulturních barbarů!”

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.