Drabble

All Rights Reserved ©

Šnek - originální fandom

Život na cestách není jen tak pro někoho, to se prosím nenechte zmást.
A je to dobrodružné a osamělé žití, to vás předem varuji. Mě můžete věřit, protože již v mládí jsem byl vhozen do domečku se slovy: “A plaz se!” a to je už pár let.
Viděl jsem sice skoro celou naši ulici - a považte, pokud vše půjde dobře, příští týden budu dokonce v té příští - ale nějak mne to cestování začíná zmáhat. Domeček mám sice svůj, ale výhled za okny se denně mění, nemám žádnou společnost. Ideálně tak dámskou.
A to ani nemluvím o problémech s poštou!

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.