Drabble

All Rights Reserved ©

Lakmusový papírek - krutá realita fandom

“Kurvadoprdeledrát ne,“mumlala si pro sebe zatímco pozorovala proužek lakmusového papírku. Výsledek za pouhé tři minut! hlásala krabička, ale chytrý copywriter zapomněl dodat, že občas se tři minuty zdají jako rok.
Cítila, jak se jí stahují vnitřnosti a svorně se pokoušejí opustit tělo - žaludek vyhrával, jako první se totiž prodral až do krku.
Ještě minutu a půl. Hlavou jí vířily představy plenek, dětských postýlek, dupaček a dudlíků. Žaludek se znovu pokusil prorvat staženým krkem.
Dýchej, napomínala se v duchu. “Zachovej klid, nepanikař, nic se určitě neděje, ” špitala si mantru zoufale hledíce na časový odpočet.
Teď!
Roztřeseně zvedla papírek a vykřikla.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.