Drabble

All Rights Reserved ©

Velní nech na mě - krutá realita fandom

“Prosím.”
“Ne.”
“No taaaak.”
“Pořád ne.”
“Prosíííím, prosííím, prosííím,” skuhralo dál srdce.
“Ne,” trval si na svém mozek. “Prostě ne.”
“Ty jsi tak...tak zahořklý!” duplo srdce nožkou a pěstičkami mozku zahrozilo.
“A ty moc měkké,” odvětil mozek se shovívavým úsměvem. “Víš, jak to dopadlo minule.”
“To byla náhoda.”
“A před tím...”
“Za to já nemůžu.”
“Nemluvě o tom případu před třemi lety. Ne, ne. Vedení mám já,” stál si na svém mozek, nedbaje úpěnlivých proseb srdce.
“Nemůžeš mě takhle odstřihnout! I lidé ví, že se má následovat srdce, ne mozek,” špitlo srdce.
“Dobře, ale opravdu naposledy.”
A srdce vyrazilo.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.