Drabble

All Rights Reserved ©

Psáno malým písmem pod čarou - originální fandom

“Cože?”
“No fakt!”
“To jako vážně?”
“Ty sis to nepřečetl co? Tak koukej,” strčil jeden kolega druhému pracovní smlouvu až pod nos.
“V případě ukončení práce ze strany zaměstnance vyhrazuje si zaměstnavatel právo na uvrhnutí zaměstnance do pekelného kotle. To si dělají srandu, ne?”
“Hochu, pracuješ v pekle, co myslíš?”
“Ale nejsem čert.”
“Čerti nemají smlouvu. Hele, já jen vím, že nikdy tady nikdo nedal výpověď,” podotkl protřelý pekelník.
“Žabaři. To bude jen tak, aby vyděsili lidi. Koukej!” Stoupl si doprostřed kotelny a zakřičel: “Dávám výpověď!”

Pekelný personalista si povzdechl.
“Že si ti lidi nedají pokoj, dochází mi volné kotle.”

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.