Drabble

All Rights Reserved ©

Ochu - Temná věž fandom

Jsem Ochu.
Kdysi jsem žil se smečkou, ale jako jeden z mála jsem nezapomněl mluvit a jak už to tak bývá, být jiný se trestá. A tak mě vyhnali.
Bál jsem se a byl jsem hladový.
Pak jsem ale potkal Chlapce a ty ostatní. Dali mi jíst. Milovali mě. A já miloval je.
Prošel jsem Středosvět, došel jsem dál, než kterýkoli jiný brumlák. Navštívil jsem i klíčový svět, ačkoli tam Chlapec ztratil život a já chuť žít. Šel jsem ale dál, přežil Dandela i odchod Ženy bez nohou.

Teď už můžu jít, Jake mě čeká na mýtině na konci stezky.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.