Drabble

All Rights Reserved ©

Hledač - originální fandom

Myslím, že jsem ho kdysi měl, ten kousek nebe, to neutuchající štěstí. Ale tehdy se mi nezdálo dostatečné, chtěl jsem větší kus, jiný kus.
A tak jsem hledal. Hledal jsem celý svůj život. Hádáte správně, nenacházel jsem. A čím víc jsem hledal a čím dál jsem cestoval, tím méně pravděpodobné se zdálo, že najdu.
Škoda jen, že mi to nedošlo už tehdy.
Teď jsem příliš starý. Říká se, že láska a štěstí kvete v každém věku, ale není to pravda. Je to zoufalé pořekadlo příliš mladých a příliš starých.
A i kdyby to byla pravda, to moje nebe už není.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.