Drabble

All Rights Reserved ©

Noc - Minecraft fandom

Padla tma ale byl ještě pořád příliš daleko od domova.Co bude dělat? Nepřežije sám noc pod hvězdami. Zkusil najít pár ovcí na vlnu, ale nikde v dohledu žádné nebyly.
Vytáhl lopatu a začal kopat snažíce se ignorovat podivné zvuky, které se ozývaly všude okolo.
Práce mu zaměstnalo tělo, zatímco hlavu naplnily vzpomínky na tichý syčivý zvuk, který se rozléhal nocí. Tehdy ještě byli dva, tehdy se noci nebáli.
Od té noci si hlídal čas, protože hrůza z tichého sykotu a hlasitého výbuchu, který následoval, ho neopouštěla.
Když mu došlo, že syčivý zvuk nepatří do minulosti, pokusil se ještě utéct.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.