Drabble

All Rights Reserved ©

Hrdina - originální fandom

Plaval oceánem jako první člověk zcela bez přístrojů.
V ruce svíral pouze velkou stříkací pistoli plnou sladké vody.
Nejdříve se smáli, ale pochopili. Mořská obluda - jediná možná zbraň je voda z řek. Všichni mu drželi palce. Malý kluk a dobrovolně se vrhl vstříc jisté smrti. Ale on přežije a zachrání lidstvo před hrozbou z hlubin.
Blížil se k příšeře.
“Vylez, bídný tvore. Zničím tě!”
Obluda byla strašlivá. Chapadla zakončená drápy, přísavky plivající jed. Skutečná hrozba. Chlapec vyrazil.
* * *
Něco ho popadlo a táhlo nad hladinu.
“Mladý pane, je čas vylézt z bazénu,” podávala mu matka ručník.
“Mami,” kňučel, “zbýval poslední výstřel.”

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.