Drabble

All Rights Reserved ©

Harrion - Requiem za sen fandom

Harry a Marion. Harrion. To zní skoro jako heroin. Úžasná droga. Ukáže ti naprosto jinej svět. Barevnej, trochu mázlej, ale tak toprostě je. Hlavně, jeto svět, kde tě lidi milujou.
Víš, co je ještě skvělý? Dej si trochu víc, píchni si lepší matroš a uvidíš vesmír. Budeš Bůh.
Hvězdy, planety, galaxie, mlhoviny. To všechno bude tvoje. A nebo vaše, záleží, jestli máš svou Marion. Ono je super mít Marion. A být Harrion. Máš s sebou někoho, s kým to můžeš sdílet. S kým zjistíš, že vesmír je tak nekonečnej, že žádná dávka ti ho nemůže ukázat celej.
Ale můžeš to zkoušet.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.