Drabble

All Rights Reserved ©

Cruiser - Zlatá sedmdesátá fandom

„Vážně?“
„Ano.“
„VistaCruiser?“
„Ano.“
„Mě?“
„Ano.“
„Vážně?“
„Eriku!“
„O, dobře, díky, Pane.“
* * *
„Hey, bando, nemáte tušení, co Red právě udělal.“
„Nakopal ti zadek?“
„Ne, Hyde. Dal mi Cruiser.“
„Eriku, to teď už nebudeš takový ztroskotanec. O můj bože, možná se konečně dostaneš na stejnou úroveň jako Donna!“
„Díky, Jackie, vždycky víš, jak potěšit.“
„Hm, Eriku, takže auto, jo?“
„Jo, Kelso, auto.“
„A víš, co to znamená? Buchty, kámo!“
„Sorry, kámo, ale, nechodíš náhodou s Jackie?“
„A jo. Sakra!“
„Takže Cruiser, Eriku, hm?“
„Cruiser, Donno.“
„Takže, jak se to stalo?“
„Co?“
„Auto, Red ti dal auto. Proč?“
„Netuším, ale mám ho!“

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.