Drabble

All Rights Reserved ©

Nová éra - GoT fandom

Bylo to příjemné. Chladivé, jako když jsem byl malý a matka mě poprvé položila do Ledové náruči. Určitě jsem se začal usmívat, protože jsem slyšel jednoho z těch křehkých lidí zakřičet.
Lidé. Jsou tak … tak postradatelní.A přitom se ukájejí pocitem vlastní důležitosti a nadřazenosti. Vůbec nemají tušení, jak snadno by se dali zničit. Mávnutím ruky. Tisícovky ruk. Milionu. O ano. Je nás hodně. A nechceme už čekat, krčit se v pozadí a doufat, že se vyhladí sami.
A tak jsem tady. Pro ně jen další mrtvý. Jako oni. Člověk.

Rukama pevně sevřel stůl a posadil se.
„Nová éra,“ zašeptal.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.