Drabble

All Rights Reserved ©

Zrazená královna - pohádky fandom

Musím přestat věřit lidem. Bože, jak jsem mohla být tak hloupá? Nechat někoho jiného, aby se o ni postaral.
Vlastně si tuhle lekci zasloužím. U shnilých věznů, jak jsem jen mohla uvěřit, že to srdce, které mi přinesl, bylo její?
Copak vypadalo jako lidské? Pitomá srna! Pitomý myslivec! No, alespoň už je teď mrtvý i on.
Ale je to stejně její vina.
Sněhurka! Pleť jako sníh, rty jako krev. Tse! Potvora, lhářka, šereda! Já jsem nejkrásnější! Já! A když to nepůjde jinak, sama ji ze světa zprovodím! Sama se postarám, aby se ta nevděčnice už nikdy na mém zámku neukázala.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.