Drabble

All Rights Reserved ©

Malá můra - krutá realita fandom

Už jako malou mě učili „Vyhni se světlu. Světlo je
zlo. Světlo je smrt.“
No, ale znáte to. Rodičovské rady jsou dobře míněné, ale každá můra, když roztáhne křídla, zapomene na ně. Prostě si letí za svým. Kam ji vítr odnese. No, a občas je to za světlem.
Já to vlastně ani pořádně nechápu. Jak něco tak krásného a vzrušujícího, může být špatné? A proč by Moudrá matka můra vytvořila tak smrtící věc? Přece nás miluje, nebo ne? Světlo určitě
nevytvořila ona. Rozhodně ne. A já se k němu nikdy, nikdy nepřiblížim.
* * *
Hele, co je tam ta zajímavá, zářivá věc?

Continue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.