Drabble

All Rights Reserved ©

Hromu strom - Temná věž fandom

Sledovala Eldreda Jonase pichlavýma očima.

Coral. Coral Thorinová. Stejná flundra jako ten její povedený bratříček. Proč jen dal přednost té vyschlé staré panně?

Kordélii Delgadovou, nepřiváděla k zuřivosti vyschlá krása Coral Thorinové, ale fakt, že ona sama musí být mnohem vyschlejší, když si ji bělovlasý Jonas nevybral.

O to víc nedokázala vystát jediný pohled na růžolící a vzkvétající mládí své neteře, nafoukané krasotinky Susan. Ta blonďatá nafrněná holka, jejíž život teprve začínal, jí jen připomínala, že její vlastní míza života dotekla ke konci.I Jonas jí dal najevo, že jako žena už skončila.

Je stará a vyschlá jako sklizňoví strašáci

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.