Drabble

All Rights Reserved ©

Výměna - Temná věž fandom

Dobře, pro Jakea to udělá - ne, že by vlastně měl na výběr - ale jak u všech Bohů ti lidé zvládají chodit po dvou? Trčí si takhle vysoko nad zemí, mávají ve vzduchu končetinami, které by jim větší službu prokázaly na zemi a diví se, že tak často padají.
Ochu si zamával rukou před očima. A ten zrak? Není divu, že ve tmě potřebovali přenosné ohně, aby něco viděli. A čich? O tom snad ani raději nemluvit.
Nejistě vykročil, široce rozkročený, v náručí se mu vrtěl brumlák.
Takhle vypadám? podivil se a hlava se mu z toho všeho zamotala ještě víc.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.