Drabble

All Rights Reserved ©

Těším se na své děti - Noční můry z Eml Street fandom

Byl ve tmě a byl sám. Ale už dlouho to trvat nebude. Nikdy to netrvalo moc dlouho.
Upálili ho, pohřbili ho na posvěcené půdě. Dokonce se spikli s jeho matkou, tou ubohou jepicí. Ale on byl chytřejší. Pokaždé se vrátil, silnější a hrozivější než před tím. Protože, co by si bez něj děti počaly? Kdo by jim ukázal jejich místo? Kdo by je potrestal za to, co mu rodiče z Elmstreet provedli? Podle soudu byl přece nevinný.

Freddy se rozesmál a nasadil si ohořelý klobouk na hlavu.
„Každé město má svou Elmstreet a já je chci všechny.“
Právě nastal čas.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.