Drabble

All Rights Reserved ©

A taková to byla láska - pohádky fandom

Bylo nebylo, jeden pyšný princ, čarodějnici urazil a ta na jeho hlavu kletbu seslala.

„Kvák!“

„Nezkoušej to!“

„Kvák!“

„Teď jsi žabák, ne princ.“

„Kvák! Kvák!“

„Víš, že to nejde.“

„Kvák!“

„Nejde to.“

„Kvák.“

„Nezlob se.“

„Kvák.“

„Vážně mě to mrzí.“

„Kvák. Kvák.“

„Mám tě ráda, Jindřichu, ale musíš mě pochopit.“

*

„Ta kletba nemohla přijít v nejnevhodnější chvíli.“

„Takoví krásní spolu byli.“

„Z Vašeho Jindřicha by byl dobrý král.“

„Z Vaší dcery zase krásná královna.“

„A měli se tak rádi.“

„Baže, to měli.“

„A teď nic z toho nebude.“

„No, co se dá dělat, můj příteli. Princezna si žabáka vzít nemůže.“

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.