Drabble

All Rights Reserved ©

Slepice - originální fandom

Vykračoval si pyšně po dvorku, peří na ocase řádně lesklé.

Rozhlížel se po něm, tu uzobl zrníčko, tu kus suchého chleba.

Zastavil se na nevelké vyvýšenině a přehlédl těkajícím očkem celé své království.

Slepice byly všude.

Hnědé, kropenaté, pár černých.

Vypnul hruď a zakokrhal.

Tak, teď všechny ví, kdo je tady pán, prolétlo mu drobnou hlavičkou.

Teď se nikdo neodváží přehlížet ho.

I když je tady nový.

Slepice svorně zvedly hlavy od země.

Jedna, kropenatá s pocuchaným křídlem se na něho podívala, škubla hlavou a nejistě se k němu vydala.

Kohout v duchu zajásal.

Tady se mu bude moc líbit.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.