Drabble

All Rights Reserved ©

Kam se poděl hrdina - Smrt čeká všude fandom

Nedokázal to pochopit.

Byl mrtvý. Matt Thompson byl mrtvý. Jak je to možné?

Vždyť ještě včera spolu seděli u piva, vyměňovali si vtipné historky z období, kdy boj o život nebyl denním chlebem. A nejen je.

Vzpomněl si na ten první večer tady.

Samota na něj dolehla stejně jako uvědomění si, že je ve válce. Tehdy se nemohl bavit s ostatními, zavřel se na pokoji a nechal slzy, aby odplavily smutek. Pak se tam objevil Thompson, konejšil ho a nakonec mu ukázal, že Írák není jen vyprahlá poušť a všudypřítomná smrt.

Eldrige objímal uniformu a vzpomínal na svého mrtvého hrdinu.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.