Drabble

All Rights Reserved ©

Vražda na tyranu není zločinem - originální fandom

Krčma byla narvaná k prasknutí, na náměstí se tancovalo a víno a pivo všude tekly proudem. Oslavy se pořádaly v každém městě, ale v tom hlavním byly nejbouřlivější.

Tyran padl.

Po dvaceti letech krveprolití a tyranie se mohli lidé Targaronu zhluboka nadechnout. „Na Frederika! Na našeho zachránce!“ neslo se celým královstvím. „Na našeho nového krále.“

Jen jediné místo bylo tiché.

Sklepením Lokirathského hradu se nesl tichý šepot mnichů v kápích. Vykládali karty, četli z rozhozených kůstek, zkoumali šedivé závoje křišťálových koulí. Snažili se získat vizi budoucnosti, nějaké jasné znamení.

Nad ránem, když krčmy už skoro utichly, se mniši začali modlit.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.