Mania - cesta z pekla

All Rights Reserved ©

Summary

Jaký konec je ten správný? Musí vždy chlapec a dívka vzplanout hlubokým žárem lásky? Chuť po pomstě, oddanost, honba za pravdou, to vše dovede naši hlavní hrdinku k tomu, k čemu byla předurčena. Celý život žila v domnění, že je zrozením čirého zla, jedním z démonů, a nakonec tomu tak možná ani není. A co se stane, když se jí do cesty připlete tvrdohlavý lovec démonů rozhodnutý ji za každou cenu zabít. Zvládnou nakonec ochránit svět před zlem, které jej chce pohltit?

Genre:
Fantasy / Romance
Author:
Hannah_K
Status:
Complete
Chapters:
38
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Počátek

Byl den jako každý jiný. Uprostřed lesa v malém rodinném domku si hraje tříletá tmavovlasá holčička v krásných bílých šatičkách a svou oblíbenou panenkou. Jak ona byla ve svém pokojíčku, její maminka, krásná žena s dlouhými oříškovými vlasy, jí chystala její nejmilejší oběd. Otec byl na lovu, stejně jako každý den. Jenže tenhle byl jiný. Ten den byl osudný pro všechny, změnil mnoho životů, hlavně deset malých holčiček.

„Zlatíčko, oběd je hotový,” zavolala žena na svou dcerku.

„Běžím, mami,“ zvolala nazpět holčička a přiběhla dolů do kuchyně. "Maminko, kdo jsou ti lidé s černým očima?" zeptala se po chvíli dcerky, když si nabrala již několikáté sousto. Žena se zastavila v pohybu.

„Jaké lidi myslíš zlatíčko?“ snažila se neznít nervózně, stále však už tušila, na koho se dcerka ptá.

„Ty, kdo ke mně občas mluví,“ odpověděla holčička nezúčastněně a dál pokračovala v jídle.

Hodiny odbily dvanáctou a přesně poté, co začaly. Žena nejdříve vycítila přítomnost toho všivého pobočníka Scirlina a pak nakonec i jeho ... Abbadona. Blížili se je polovina té prohnilé skupiny a žena už kdy věděla, že dnešek bude její poslední den.

"Beruško, utíkej nahoru a schovej se ve skříni!" zakřičela žena rychle na své dítě.

„Ale maminko ...“ chtěla namítnout holčička.

„Žádné ale, všechno bude v pořádku, jenom se teď běž schovat,” naléhala na ni žena.

Děvčátko tedy běželo do svého pokoje, jenže bylo zvědavé, a nakonec se v půli cesty zastavilo, a místo aby se šlo schovat do skříně, schovalo se na schodech a pozorovalo, co se bude dole dít. Dovnitř vtrhlo několik lidí, kteří na holčičku již několik dní promlouvali v její hlavě. Šeptali jí, že byla předurčena pro velkou věc a že brzy bude muset jít s nimi. Děvčátko s nimi ale jít nechtělo, nechtělo opustit svou maminku a tatínka. V čele skupiny byl vysoký muž s tmavou pletí a černými vlasy.

„Rád tě zase vidím,” řekl muž ženě hrubým a hlubokým hlasem přesunujíc se za ní do kuchyně.

„Bohužel nemůžu říct totéž, Abe,” odsekla žena a snažila se pomalými kroky dostat k zásuvce s noži, ve které měla schovanou svou dýku.

„Ale no tak, to bolí,” křivě se usmál Abe. „Vidím, že jsi tady sama, kdepak máš toho svého skvělého muže?” odplivl si Abe a začal se k ženě pomalu přibližovat, ta se mezitím dostala k šuplíku a nenápadně z něj začala svou dýku vytahovat, Abovi však neodpovídala.

„Očividně se se mnou nehodláš bavit, chtěl jsem si trochu popovídat, ale dobrá, přejdeme rovnou k věci,” ušklíbl se Abe. „Kdepak máš tu malou princeznu?” nahodil zase vážný výraz a rozhlédl se po místnosti.

„Ji z toho vynech! Není tady a ty ji nikdy nedostaneš!” zařvala na něj žena.

„Ale no tak, mohlo to být po dobrém,” zamračil se a otočil se na své nohsledy, kteří doteď jen pozorně sledovali jejich výměnu názorů. „Rozdělte se a najděte toho malého skrčka, ale chci ji živou!” rozkázal a všichni se okamžitě rozdělili, nikdo by si mu nedovolil odporovat.

„Nech ji na pokoji, Abbadone!” zařvala žena a vrhla se i s dýkou přímo proti němu.

Po celou tu dobu malé děvčátko sledovalo celý rozhovor mezi její maminkou a neznámým mužem. Měla strach a chtěla běžet za ní, jenže věděla, že kdyby maminka zjistila, že ji neposlechla a neschovala se, moc by se na ni zlobila.

„Kdepak máš tu malou princeznu?” slyšela říkat toho muže. To mluvil o ní, ale proč by ji chtěl ten zlý pán hledat, proč k ní už několik nocí mluvil a proč ji k sobě volal? Měla tolik otázek, ale nikdo ji na její otázky teď nemohl dát odpovědi.

„Rozdělte se a najděte toho malého skrčka, ale chci ji živou!” rozkázal ten muž a lidé co tady byli s ním, začali prohledávat dům. Holčička se zvedla a běžela se schovat do skříně, ve které měla být schovaná už dávno, zalezla si až do úplně zadní části, kde se skrčila do klubíčka pod pověšenými kabáty a čekala, než si pro ni maminka přijde. Seděla tam už nějakou chvíli, ale ona pořád nešla. Z ničeho nic uslyšela v pokoji kroky, myslela si, že je to její maminka, že si pro ni přišla a ona si bude moct jít zase hrát. Proto vyběhla ze skříně, jenže místo ní tam stál úplně někdo jiný, byl to ten pán, který si předtím povídal dole s její maminkou. Holčička se chtěla znovu běžet schovat, ale Abe ji chytil za paži a zvedl do vzduchu.

„Ale kohopak to tady máme,” ušklíbl se. „Přesně tebe jsem hledal princezno,” řekl jí a táhl ji s sebou dolů do kuchyně. Tiskl dívčinu ruku tak silně, až ji z očí vyhrklo několik slz, ale neplakala. Měla totiž strach, že by se dotyčný ještě víc rozzuřil. Když přišli do kuchyně, byla všude samá červená, nejspíš se jim tady rozlila nějaká barva, pomyslela si holčička, jenže pak došli blíž a holčička na zemi viděla ležet maminku se zastřeným pohledem a kolem ní byla spousta krve.

„Co je s maminkou, proč se nehýbá?“ ptalo se smutně děvčátko Aba. „Neboj, maminka už nebude dělat problémy,“ řekl a holčičku pohodil vedle její maminky. Pak si kolem ní všichni stoupli dokola a začali odříkávat něco, čemu dítě vůbec nerozuměla, bylo to vlastně v cizím jazyce, který ona neznala. Nakonec před ni došel muž, kterému říkali Abe, s dýkou v ruce, av tu chvíli děvčátko pohltila temnota.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Mirjam de Keijzer: Live the stories and will be checking for more of your stories!

Erica: I really love this series even if they are short . I love how everyone has a Gated Mate and they have to find them also I love the sex scenes they are hot 🔥🔥🔥

Addy: This book is really good! There’s a minuscule amount of grammar/punctuation errors, and the plot is smooth and easy to follow. The likeable characters are carefully thought out, and each character’s thoughts and feelings are expressed in their point of view. I love it so far!

Omolabake Olagbaju: Awesome book 📖 love it 😍 Can’t wait to read more of this, And the writer is good

mrshorood seavey : Amazing!!!!! This series is really good!! You get hooked on the characters and the bonding that the Fated Mates have!!

veebrown22: Thought It was incredibly inclusive of the each characters position in the battles they are now embarking on Well done.

Priscilla Chan : This is an amazing book. Love the characters, especially Grace. She such a strong woman and will be and excellent leader. Thank to you author you did an amazing job on this book it's a great read. 👏👏👏

Lynda465: So exciting. Can’t wait for more. Keep up the great story.

More Recommendations

Marcia: I love the love and emotion in this one. They are perfect for each other. ❤

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.