סוזן

All Rights Reserved ©

Summary

האמת, לא ברור לי עדיין לאן הסיפור יוביל. זה ספר עם שדונים פיות וכאלה, מעמדות וחיות פלא. תיכנסו תראו אם תאהבו... אני לא אפרט יותר כאן ✨❤️

Genre:
Fantasy
Author:
Leah
Status:
Ongoing
Chapters:
3
Rating:
4.0 1 review
Age Rating:
13+

פרק 1

הדבר הראשון ששמתי לב אליו בבוקר היה העשן המחניק שמילא את המערה, מישום מה התגובה הראשונה שלי היתה לחזור לישון אבל הכל טוב, זה היה רק לרגע. כי ברגע שהבנתי כמו שצריך את המצב ישר קמתי, מה שראיתי היה דרקון אדום, ענק ומכוער שהחליט לאמץ את המערה שלי כדי לישון.
מדהים.
התחלתי לאסוף את החפצים שלי- שכללו תרמיל, חנית וכמה פירות- והתחלתי ללכת לאט לאט לכיוון היציאה. זה עבד מעולה עד הפתח- העשן טישטש מידי את הראיה שלי ודרכתי על הקצה של הזנב שלו...
הסתכלתי אחורה וראיתי שתי פנסים צהובים. כשהבנתי שאני אמורה לרוץ והתחלתי לרוץ הוא כבר עמד והתחיל להתקדם לכיווני..
כל מה שראיתי היה כתמים צבעוניים. השאגה של הדרקון נשמעה מאחורי ואני הייתי בפאניקה וכל מה שעבר לי בראש זה ״אעעעע״ אחד ארוך.
קלטתי כמה רצתי כשראיתי שיצאתי מהעצים בכלל ושאני בשטח הפתוח. הסתכלתי אחורה ולא ראיתי שום דרקון. עצרתי והתיישבתי, זה היה קרוב... עכשיו הייתי צריכה למצוא מקום חדש לגור בו. קמתי והתחלתי ללכת לכיוון הנגדי, למה? כי הדרקון בטח חזר למערה ודרקונים זה לא יצור נחמד לדו קרב.
הלכתי והלכתי ולא מצאתי כלום. שום מים או אוכל, או אפילו עצים למדורה. התחלתי לפחד ברצינות, לא היה לי יותר מידי מה לעשות בחיים אבל לא רציתי לגמור ככה אותם. כשהתחיל לרדת הלילה פשוט נעצרתי, האיזור היה כל כך שומם שלא טרחתי אפילו לדאוג למחסה- פשוט אכלתי תפוח אחד ונישכבתי לישון.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

River: Book was short and all of the characters were sweet and lovely. Not a ton of character development but it’s perfect the way it is. Loved every minute of it~

tbglapa: Enjoyed, good story!

candyrobinsoncr: So far I am loving what you are right and keep up the good work!

Sandra Bennett: So far the books have kept me totally captivated, I am eager to find out who her last warrior will be. I have not been disappointed with any of the books that I have read

Bkprice: I’m glad she has Cal

saadiahill55: Great book as always keep up the good work. And I would recommend it to everyone..

Sandra Bennett: I am so happy to Discoverer that the Alpha has at last found his mate, the series of books are getting more and more intense, I shall be sad when I have finished them

Patrice Amelia Francis: Its good . Great work. Love the mystery and the chaos . The children and all the Characters

More Recommendations

Swahin : Brilliant work

franhemmer5: This book is way better than part one and that was pretty good and interesting. But this beat it. I cannot wait for part 3. You go with your getting better and better with your writing self. Please keep up the great work. 💞

Janis Hynes: I really like this book

SkyeJOelofse: I'm dying!!! This is epic! Best one I've ever read!

duammandeep: I likevthe vengeance plot

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.