Ang Mahiwagang Mundo ni Ayana

All Rights Reserved ©

Summary

Isang gabing kabilugan ng buwan, May narinig akong umaawit sa gitna ng kadiliman, Kaylamyos ng tinig kaysarap pakinggan, Tila ako dinuduyan patungong kalangitan. Pilit kong sinundan ang kanyang himig, Dahil nais kong makita kong sinong umaawit, Aking natagpuan isang Diwatang kaakit akit, Hindi maikakailang isang mahiwagang nilalang ang ngayo'y sakin nakatingin. Takot at pangamba ang aking nadama, Ng makita ko sa kanyang likuran ang Leon na tagapagbantay niya, Gusto kong tumakbo pero lakas ko' y nawala, Pati boses ko diko mahagilap sa sobrang kaba. "Huwag kang matakot" ang sabi niya sa akin, "Isa akong kaibigan na malinis ang hangarin, Kung natakot man kita ako sanay patawarin, Ako si Diwatang Ayana naligaw lamang dito sa bulubundukin." Gusto kong lapitan at hawakan siya, Pero alam kong hindi maaari dahil isa siyang mahiwagang Diwata, Pinagmasdan ko na lang hanggang siya'y mawala, At magmula noon, Mahika ni Ayana yan ang tinawag ko sa kanya. 💃MahikaNiAyana

Genre:
Fantasy / Adventure
Author:
MahikaNiAyana
Status:
Complete
Chapters:
12
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Synopsis

Ako nga pala si Jp, isa akong manunulat. Sa totoo lang.. Hindi ko naman pinangarap ang maging writer. Ang hilig ko lang ay mangarap ng gising. Kaso ang isip ko malayo ang nararating, naglalakbay kung saan saang dako ng mundo.


Mula noong bata pa kasi ako, marami na akong karanasang kakaiba.. Yun bang may mga nakikita ako na hindi nakikita ng iba. Kumbaga malakas ang pakiramdam ko sa mga mahiwagang nilalang. Parati rin akong nananaginip na tila sa ganung paraan kinokonekta nila ako sa kanilang mundo. At ang lahat ng pangyayari ay parang totoo.


Sa sobrang koryosidad ko sa mga napapanaginipan kong mga engkanto. Naglalakbay ako at kung saan saang lugar na nakakarating. Diko inakala ng isang gabing kabilugan ng buwan. Habang pauwi nako samin at napadaan sa kakahuyan, may narinig akong malamyos na boses ng babaeng umaawit.


Ako'y napahanga sa boses nyang tila may mahika, lalo na ng masilayan kong kanyang anyo na napakaganda. At ng sinabi nyang kanyang pangalan, ako'y natulala. Isa daw syang Diwata, ng kahariang Umbra... na matatagpuan sa mundo ng Engkantadya.


Sya si Diwatang Ayana, na pinangarap kong makasama.. Hinanap ko sa kagubatan ang daan patungo sa mundo nila. At dahil sa isang aksidenteng napaupo ako sa isang putol na puno para magpahinga. Nahati yun sa gitna at hinila ako ng malakas na pwersa patungo sa mundong mahiwaga.


Sa mundo ng Engkantadya biglang nagbago ang buhay ko, masyado akong naaliw sa ganda ng kapaligiran at sa mga Engkantong nakakasalamuha ko. May mga Dwende, Sirena, Shokoy, Anghel, Bampira at kahit na nga mga lmpakta, na ang iba ay naging kaibigan ko na.Halika, kaibigan!... Samahan mo akong lakbayin ng ating diwa at imahinasyon ang mahiwagang mundo ni Ayana. Kilalanin rin natin ang mga Engkantong malapit sa kanya. At higit sa lahat ating tuklasin ang taglay nyang mahika...💃MahikaNiAyana


Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Marit Cruickshank: Loved it! Couldn't put the book down, and i cried and laughed with the characters 🙈🤩

aduerr46: Amazing story. I can't wait to read more

Benard: Awesome experience though the updates are be slow and disappointing

sharoniphone2120: Love love, , can’t wait for the baby to

Khoskhos: THIS BOOK HAS GOT THAT THINGY YOU JUST READ AND HOPE THAT IT'S NEVER ENDING.

More Recommendations

maxinedianna: Can’t wait for the next episode

Claudia Duke Sochor: I’m really enjoying the book. Lillian needs to get a clue. Lilliana is a great character but I’d really like to know what she does, right now it looks like she’s quirky, gets sick a lot, throws things at strangers and apparently mooches off her parents(?) can we find out what she does? Hopefully...

Kirsty: I really loved reading this and cannot wait for next chapter

sarahwanda44: Thanks for keeping the storyline short and exciting till the end .you have such a beautiful imagination .Lots of love. Can you please recommend me your other books

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.