Ang Lihim Na Pagkatao Ni Ayana

All Rights Reserved ©

Summary

Bata pa lang si Ayana ay kakikitaan mo na ng kakaibang ganda. May mga kilos syang mahirap paniwalaan. May lakas na hindi pangkaraniwan. Mga binibitawang salita na hindi maintindihan. Habang nagdadalaga sya nag iiba ang kanyang hitsura. Lahat ng madaanan nya ay umaamo maging ito man ay tao, hayop, insekto. Ang mga halaman ay lumalago, mga bulaklak ay namumukadkad, mga prutas tumitingkad at sumasarap. Lahat ng kababaryo ni Ayana ay nagtataka kung bakit tila sya naiiba. Walang naglalakas ng loob na magtanong hindi dahil sa natatakot sila. Kundi napamahal na sa kanila ang butihing dalaga. Tanging ang mga magulang lang ni Ayana ang nakakaalam. Sa lihim na pagkatao nito...kung saan sya nanggaling at kung gaano ka mahiwagang mundo ang pinagmulan nito. Ano ang magiging buhay ni Ayana sa piling ng mga magulang na nagpalaki sa kanya? Malalaman nya ba ang totoong pinagmulan? Makakamit nya ba ang pinapangarap na kapayapaan at totoong kaligayahan? O mababaon na lang sa limot ang tunay nyang katauhan? Sama sama nating tuklasin ang lihim na pagkatao ni Ayana. Dwarf at Ayana🥀Love Story 💃MahikaNiAyana

Genre:
Fantasy / Mystery
Author:
MahikaNiAyana
Status:
Complete
Chapters:
12
Rating:
5.0 1 review
Age Rating:
13+

Synopsis

Bata pa lang si Ayana ay kakikitaan mo na ng kakaibang ganda. May mga kilos syang mahirap paniwalaan. May lakas na hindi pangkaraniwan. Mga binibitawang salita na hindi maintindihan.

Habang nagdadalaga sya nag iiba ang kanyang hitsura.
Lahat ng madaanan nya ay umaamo maging ito man ay tao, hayop, insekto.
Ang mga halaman ay lumalago, mga bulaklak ay namumukadkad, mga prutas tumitingkad at sumasarap.

Lahat ng kababaryo ni Ayana ay nagtataka kung bakit tila sya naiiba.
Walang naglalakas ng loob na magtanong hindi dahil sa natatakot sila.
Kundi napamahal na sa kanila ang butihing dalaga.

Tanging ang mga magulang lang ni Ayana ang nakakaalam.
Sa lihim na pagkatao nito...kung saan sya nanggaling at kung gaano ka mahiwagang mundo ang pinagmulan nito.

Subalit hanggang kailan nila maitatago kay Ayana ang katotohanan?
Gayung kusang lumalabas na ang taglay nitong kapangyarihan.
Takot at pangamba ang kanilang nararamdaman .
Pero totoo ngang kasabihan..na walang lihim na hindi nabubunyag..

Ano ang magiging buhay ni Ayana sa piling ng mga magulang na nagpalaki sa kanya?
Malalaman nya ba ang totoong pinagmulan?
Makakamit nya ba ang pinapangarap na kapayapaan at totoong kaligayahan?
O mababaon na lang sa limot ang tunay nyang katauhan?

Sama sama nating tuklasin ang lihim na pagkatao ni Ayana.


💃MahikaNiAyana


Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Benard: Awesome experience though the updates are be slow and disappointing

aurelietraore: Captivant j ai adoré je l'aii lu d une traite merci et du courage pour la suite vous avez une belle plume

sharoniphone2120: Love love, , can’t wait for the baby to

Khoskhos: THIS BOOK HAS GOT THAT THINGY YOU JUST READ AND HOPE THAT IT'S NEVER ENDING.

scarbrough71: 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

deb: One of the best books ive read on here!

Raven: I love troy to the moon and back on how he loves and treasure Lucy, thank you so much Laura for this wonderful novel..good luck and more inspirations for you..god bless

More Recommendations

Laura Gillard: Loce it wish it was more

Angela L Serrano: Such a great story. I started and finished the entire thing in one sitting. Great job.

Claudia Duke Sochor: I’m really enjoying the book. Lillian needs to get a clue. Lilliana is a great character but I’d really like to know what she does, right now it looks like she’s quirky, gets sick a lot, throws things at strangers and apparently mooches off her parents(?) can we find out what she does? Hopefully...

Kirsty: I really loved reading this and cannot wait for next chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.