Before Graduation

All Rights Reserved ©

Summary

No one can escape the death.

Genre:
Horror / Thriller
Author:
ArishaBlissa_
Status:
Ongoing
Chapters:
3
Rating:
3.0 1 review
Age Rating:
16+

--

~~~

"Hoy! Sino may sabing dito ka dumaan?" nanginginig na napatingin ang isang batang babae. Isang first year student. Umatras siya at tumalikod, bigla namang hinila ang buhok niya ng isang babae.

"Bastos ka ha! Sagutin mo muna ako bago ka tumalikod!"hinigpitan nito ang pakakasabunot sa buhok niya na animo'y mapupunit na ang anit niya.

"P-pasenya na hindi na mauulit."Takot na takot na sabi niya.

"I can't believe na kaklase na natin ang mukhhang pulibing babaeng 'yan!"maarteng wika ng kasama nito. Hindi pa rin siya pinapakawalan sa pagkakasabunot.

"Bitawan mo na, nakakaawa na oh!" Bigla siyang tinulak. Pagkabangga niya sa isang babae ay tinulak din siya nito pagkapasa sa isang lalaki malakas din siyang itinulak nito patungo sa isang lalaki, at sa pagkakataong 'yon ay sa tabing basurahan na siya tinulak. Humalakhak ang mga ito. Pinulot niya ang mga nagkalat na libro niya.

"Kapag dumaan ka pa rito, asahan mo ang mapapala mo!" Tinalikuran siya ng mga ito saka nagtatawanang umalis. Inayos-ayos niya ang nagulong nakapigtail na buhok dahil sa pagkakasabunot nakasalampak parin siya sa lupa habang pinupulot naman ang mga nagkalat na papel. Isang kamay ang tumambad sa kanya,napatingala siya sa nais tumulong. Kumapit siya sa alok na kamay nito saka tumayo. Nakatitig sa kanya ang babae na isang guro sa kanilang paaralan.

"Ayos ka lang ba?"Tanong nito sa kanya.

Marahan siyang tumango. "Pasensya ka na kung nahuli ako ng dating," Napatingin siya sa guro.

"May kinuha lang kasi ako doon sa nasunog na classroom." Nagtaka siya. Kamakailan lang ay nasunog ang classroom na iyon at walang natirang mga graduating senior students.

Napatingin siya sa hawak nito. Isang pakudwadradong bagay. Iniabot ng guro 'yon sa kanya.

"Kunin mo,sayo ko nalang ibibigay..."nag-alangan siyang kuhanin 'yon.

"Magagamit mo 'yan,pangako." Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ng guro.

--

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

rimshanadeem23: Glad I caught this gem before it became a sample. Lovely book ❤️

Jithy Bose: A different story.

Shrea Sengupta: Story is good. Except for a few things like Ragan believing in Ryan and his lies even after what she had with Brandon! The grammatical errors! Everything else is just fine

Marilyncoe: This was an amazing book. Such a great read. There was nothing that I didn’t like about this book. When you thought you had it figured out there was something unexpected to take a twist in a different direction. I would recommend this book to anyone that likes great books. I rated this 5 stars be...

curtisrbga: Like the story..it's a bit different

Eriabome Eguriase Olotewo: Intresting and captivating..keeps me reading all day long

mas mas: this is so good i love it!!

Maria Ferreira: I like everything... Very interesting and awesome story. Keep going I really enjoy reading this kind of story.akes me travel to another world

Aneliz: This book is amazing. You really feel for the characters including Val for some reason lol.

More Recommendations

arijetoyin660: Love, love, loved it. Couldn't stop reading and smiling while reading. Wish their could be a series on both of them solving crimes .

mejiacailin24: Iosoqmqoq0qlJa8qjqKsjs9wk1n9slana8s9qoIs8snwbquwbnz8zlwmqIs8wh1jqpkdbwlo1

Ty: This is a great piece of writing, I found myself wanting to know what happens next with each sentence. Great read. definitely up my street. Nice and dark.

Cynthia Nieves: I'm addicted to your stories. Keep writing.

dollyknighton: Absolutely loving this series!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.