ആത്മാവ്

All Rights Reserved ©

Summary

ആശകളൊടുങ്ങാതെ അകാലത്തിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയ അനേകായിരം പേർ നമുക്ക് ചുറ്റിനും ഉണ്ട് പോലും. കാറ്റായും കുളിരായും നിഴലായും നിലാവായും മനസ്സ് മദിപ്പിക്കുന്ന ഗന്ധമായും അവർ നമുക്ക് ചുറ്റിനും പാറി നടക്കുന്നുണ്ടത്രേ ഇരുള് തളം കെട്ടുന്ന ഇടവഴികളിലും ഇരുട്ടില് പൂക്കുന്ന പാലമരച്ചുവട്ടിലും മാത്രമല്ല.... ഉച്ചവെയിലിലും കൊച്ചുവെളുപ്പാൻകാലത്തും മുറ്റത്തും മുറിയിലും ഒക്കെ അവർ നമ്മെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടത്രേ. മുറിയിൽ നമ്മുടേതല്ലാത്ത ഒരു ശ്വാസോച്ഛാസം കേട്ടാൽ.... നമ്മളറിയാതെ ഒരു നെടുവീർപ്പ് പുറത്തേയ്ക്ക് വന്നാൽ.... നമ്മുടേതല്ലാത്ത ഒരു നിഴലനക്കം കണ്ടാൽ.... നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു ഗന്ധം മണത്താൽ.... ഓർത്തോളൂ നാമറിയാതെ നമ്മെ അറിയുന്ന ആരോ ഒരാൾ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള നൂറ് കൂട്ടം സ്വപ്നങ്ങളുമായി നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ടത്രെ. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതും ഉറക്കത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്നതുമെല്ലാം അവർ ഒപ്പം നിന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടത്രേ അവരുടെ ആ സ്വപ്ന ഭാണ്ഡം അഴിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ നമ്മുടെ അനുവാദം കിട്ടാതെ വീർപ്പുമുട്ടുകയാണവർ.... ആ ഭാണ്ഡം തുറന്നു കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നവർ സൂക്ഷിച്ചോളൂ നിറവേറ്റിത്തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിട്ട് കയ്യൊഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ.....നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റിത്തരാൻ മറ്റൊരാളെ തേടി നടക്കേണ്ടി വരുമത്രെ. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പൊട്ടത്തരങ്ങളൊന്നും ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല....മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന ഭാണ്ഡവുമായി നിങ്ങളെത്തടി ഇറങ്ങും വരെ....

Genre:
Horror / Humor
Author:
Dev
Status:
Complete
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

ആത്മാവ്

ആശകളൊടുങ്ങാതെ അകാലത്തിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയ അനേകായിരം പേർ നമുക്ക് ചുറ്റിനും ഉണ്ട് പോലും.

കാറ്റായും കുളിരായും നിഴലായും നിലാവായും മനസ്സ് മദിപ്പിക്കുന്ന ഗന്ധമായും അവർ നമുക്ക് ചുറ്റിനും പാറി നടക്കുന്നുണ്ടത്രേ

ഇരുള് തളം കെട്ടുന്ന ഇടവഴികളിലും ഇരുട്ടില് പൂക്കുന്ന പാലമരച്ചുവട്ടിലും മാത്രമല്ല.... ഉച്ചവെയിലിലും കൊച്ചുവെളുപ്പാൻകാലത്തും മുറ്റത്തും മുറിയിലും ഒക്കെ അവർ നമ്മെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടത്രേ.

മുറിയിൽ നമ്മുടേതല്ലാത്ത ഒരു ശ്വാസോച്ഛാസം കേട്ടാൽ....

നമ്മളറിയാതെ ഒരു നെടുവീർപ്പ് പുറത്തേയ്ക്ക് വന്നാൽ....

നമ്മുടേതല്ലാത്ത ഒരു നിഴലനക്കം കണ്ടാൽ....

നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു ഗന്ധം മണത്താൽ....

ഓർത്തോളൂ നാമറിയാതെ നമ്മെ അറിയുന്ന ആരോ ഒരാൾ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള നൂറ് കൂട്ടം സ്വപ്നങ്ങളുമായി നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ടത്രെ.

നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതും ഉറക്കത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്നതുമെല്ലാം അവർ ഒപ്പം നിന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടത്രേ

അവരുടെ ആ സ്വപ്ന ഭാണ്ഡം അഴിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ നമ്മുടെ അനുവാദം കിട്ടാതെ വീർപ്പുമുട്ടുകയാണവർ....

ആ ഭാണ്ഡം തുറന്നു കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നവർ സൂക്ഷിച്ചോളൂ

നിറവേറ്റിത്തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിട്ട് കയ്യൊഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ.....നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റിത്തരാൻ മറ്റൊരാളെ തേടി നടക്കേണ്ടി വരുമത്രെ.

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പൊട്ടത്തരങ്ങളൊന്നും ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല....മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞ ശേഷം ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന ഭാണ്ഡവുമായി നിങ്ങളെത്തടി ഇറങ്ങും വരെ....

ഇനിയും സംശയം മാറാത്തവർ ദേ.. നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഈ post വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്.... അപ്പൊ മനസ്സിലാകും.

ശുഭം....!!!

Continue Reading
Further Recommendations

TheShookethSister: I like the relationship between the two, they’re adorable. I like that they’re both nice to each other, not very common in arranged marriage books. All in all they’re well suited and i’d like to see how the book progresses. I’d recommend to my friends who like romance books and nice main leads. I...

Khushdeep: I loved the way snow and Ace insults each other. They both care about each other and don’t let other know. This is the best story I have ever read.

Ruthann: Different type of story. Has kept my interest this far. Can't wait to find out how the meeting goes

Deanna: This is the second book I've read from this author. What a great writer they are! I truly recommend for people to read this book.

blue: I liked the story how the author balance everything ,self love is the best love.

HamiltonForLife <3: THIS IS SUCH A GOOD BOOK! Need to add more or another like this. Such an awesome plot 😆

Little_mushroom101: This book makes me love reading. I can't wait until I can find more books like this.

More Recommendations

Tabby Anthony: This is such cute story. Jackson and Charlotte are perfect for each other. This is the type of story that is a sweet romance with just the right amount of drama

viewcoco2007: In my opinion this was wonderful short story.It was very well written. And I love the characters. This is a great book for those coming of age. And for all of us remember coming of age. 😊😊

Elizabeth: Absolutely in love with the book! Can’t wait for more!

BookReviewer88: A actual love story in 2021! Good job!

Ally_kat: I read the next book first and when I realized this was a story I immediately had to get my hands on it! It's such a wonderful story and I liked how there wasn't a ton of drama and it was very realistic with feelings, how busy adults are and the. Simple struggles couples go through after moving i...

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.