Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search - Mộc Nhất Liễu

All Rights Reserved ©

Summary

...........

Genre:
Humor / Mystery
Author:
jewellyf
Status:
Ongoing
Chapters:
10
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Văn án

Tên truyện: Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hotsearch
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễu
Tác giả: Mộc Nhất Liễu
Tình trạng: Hoàn CV
Editor: Metlozghe
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Làm ruộng, Chủ thụ, Sảng văn, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, 1v1
Văn án:

Một ngàn năm trước, Hứa Thanh Mộc là Đệ nhất Huyền môn tiểu bá vương, tác oai tác oái, nghênh ngang mà đi không thèm nể ai. Một hôm độ kiếp thất bại, trực tiếp bị sét đánh chết.

Ngủ say ngàn năm, lúc tỉnh lại đã là thương hải tang điền. Tiên đạo điêu tàn, lòng người không còn, tông môn của Hứa Thanh Mộc xuống dốc, đồng môn đổi nghề, địa bàn bị công ty bất động sản xây thành khu du lịch. Bản thân Hứa Thanh Mộc bị biến thành đạo sĩ nhỏ đáng thương, đạo quan nhỏ thì dột tới nóc, ai cũng khinh thường, chó thấy cậu cũng phải sủa hai tiếng.

Hứa Thanh Mộc bấm tay tính toán: Trừ tà, xem bói, vẽ bùa, nâng cao hiệu quả cây trồng, chuyên trị vô sinh. Ừ, tay nghề tổ truyền vẫn còn, vậy thì không cần lo Đông Sơn tái khởi.

Cho nên, định ra mục tiêu trước, trọng chấn tông môn, tiếp tục tác oai tác oái.

Đại thiếu gia tập đoàn Tống thị Tống Quyết bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, ngồi trên xe lăn vượt qua 28 năm.

Có người nói: Trên núi Lăng Vân có tiểu thần tiên, cầu gì được nấy, đi đốt nhang thử xem.

Tống Quyết: Cút, đéo tin.

Sau đó…

Tống Quyết: Cây nhang to bằng cái bát đâu, bổn thiếu gia muốn đích thân khiêng lên núi, đốt cho tiểu thần tiên.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

sherylchico: The plot is very interesting. Each chapter is a cliff hanger which you would want more and more

Kerwyn Mitchell: Ever since I started reading books on inkitt my favorite books are about werewolves and I must say that I loved the start line of this book don't stop writing

Katharina: It is nice and easy to read. There are quite a few typing errors.And there is just nothing much happening. Interesting things are quite often left out. - Like Philipp meeting Rhea's Dad. Also Rhea's Mom's character is quite empty...

Baggie Keay: What an absolutely wonderful short story this was. Beautifully written and an utter delight

cadeygirlcollins: Loved it!!!

Gungun: It was not so good as faking it but yeah it's ok

tsyah19: This is so far the best book I've ever read! Honest! I love to read romance, but this kind of setting is totally different from my usual reading. Pilot, flight, travel, adventures and love combined. Their love was so genuine and so real it hurts. Totally recommended!!!

Toni Pluke: So refreshing to read a true love story. Without the drama and insecurities of the female leads and drama of exes. Cute with funny bits. Realistic sex scenes. Wish I could read more of Jaxen.

Vine: There’s a lot of grammar errors in this story. I also don’t like how some of the characters sound illiterate.

More Recommendations

pcande899: I love this story, I can’t wait to see what happens

missmila: The story keeps me on the edge of my chair. Can't put it away. Don't want to waste time to write a comment after a chapter just want to read on and on and on. There's mystery, romance, fear, courage. Just WOW!!!

Rebecca Olayiwole: Funny story

Devashree: It is a nice story love story. Simple and short. 👍🏻

Patricia Foote: I like this book so far...I hope it keeps going...it needs more though

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.