Sıradaki Mesaj

All Rights Reserved ©

Summary

"Ne zaman öleceğini bilseydin ne yapardın?" ✘✘ Eğer mesajların bir anlam içerseydi, bir daha silme şansın olur muydu? ✘✘ Bu hikayede baş karakter yok! Bu hikayenin bir kahramanı olmayacak! Hikaye sonsuza kadar mutlu bitmeyecek! Sadece telefon ve sana gelen bir mesaj olacak. Mesajda ise, senin öleceğin tarih yazıyor. Bir daha soruyorum. Ne zaman öleceğini bilseydin ne yapardın?

Genre:
Mystery / Action
Author:
Hilal Gizem Arslan
Status:
Ongoing
Chapters:
2
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Giriş

Nasıl ve nereden geldiğin önemli değil. Hangi ırka, hangi dile, hangi dine, hangi aksana, hangi mezhebe ayak uyduğunun bir önemi yok.

Kötü ya da iyi şekilde yaşamını sürdürmen ile ilgilenmiyorum.

Seninle bir işim yok.

Senin de benimle bir işin yok.

Zaten görmediğin, duymadığın, dokunmadığın birisini umursamazsın.

Ya da umursar mısın?

Neyse. İlgilenmiyorum.

Çünkü sen...

Sen öleceksin!

Çünkü öleceğin tarihini biliyorum ve bunu sana söylemekten çekinmiyorum.

Eminim kendi içinde kim olduğumu soracaksın. Sorabilirsin... Senin yanıtlayamadığın soruları duymaktan hoşlanırım.

Kim olduğumu söylemem. Ama sana ikimizin de içinde olduğu bu hikayenin bana biçilmiş karakterimi anlatabilirim.

Öncelikle şu konuda anlaşalım: Tanrı rolünü oynamıyorum, rolü kusurlu parçaların kusursuz bir bütünü, O'ndan başka kimse olmaz. Kimse de O'nunmuş gibi rol oynayamaz.

Ölüm tarihlerini günü gününe bilen birisi olarak...

Bana bir rol verilseydi, ölüm meleği olmayı seçerdim.

Ben sadece ölüm meleğiymiş gibi davranan biriyim.

Belki de Tanrı'ymış gibi olan...

Bu kadarını bilmen yeterli.

A N O N İ M

·'¯'·.¸. , . .·'¯'·.. >'·.¸¸.·'¯'·.¸.·'¯'·...¸>

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Rileigh Coleman: The book is really good. The plot is good. The grammar is good. I wish I could write a book. But I love reading them

purpledot2: I think the story line is great. The writer does make some errors in the writing but she explained that. I'm looking forward to the rest of the story.

Divine Ish: Very amaziiing! Can't even take my eyes off of this book, and i have household chores.. Lol.

Melinda Boswell: Grammar errors

daffodilumang: I loved the plot,loved the way it progresses and loved all the characters..

Laura De Anda: Such an awesome story

Stormie Stafford: Never a dull moment. The characters are amazing and realistic.One of the best stories I've read.

More Recommendations

Mona Nirmal: Never read such a background story like this

tabbymjones55: Love this story cant wait for updates

karene911: You should edit it, the story was interesting but the grammar was very distracting, such as here instead of hear, or a word like here with missing letters so it’s he ( which made zero sense at the end of your sentences) I found myself constantly having to turn the sentences around or substituting...

Re: A good read. Plot is amazing and excellent. Actions and romance are good mixtures. 😂🤗 Being undercover is really dangerous as described in here.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.