IMMORTAL DESTROYER: Green Valley [Volume 5]

All Rights Reserved ©

Summary

Matapos ang lahat ng pangyayari at sunod-sunod na pagkabigong natamo ng batang si Li Xiaolong dahil sa naging desisyon niya. Could he really find again himself to make himself stronger or he will just stop chasing his dream to become a powerful martial arts expert in the future? Paano kaya kung sunod-sunod na problema ang makakaharap nila dahil sa banta ng mismong kahariang gusto silang lusawin at burahin sa mapa ang mumunting lupaing kinaroroonan ng Li Clan kasama ang iba pang mahihirap na angkang binansagang lowest class o working class ng kahariang kinamumuhian sila ng harap-harapan? Will they be able to withstand the threat or they are destined to wipe out?

Genre:
Mystery / Fantasy
Author:
jilib480
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Chapter 1.1


Three months have passed by but people just busy with their own lives. Ang patungkol sa misteryosong pagkawala ng Green Valley ay unti-unting nalilimutan ng lahat. Noong nakaraang isang buwan lamang naging usap-usapan ito but at the end, they are just not thinking about it.

Master Yongnian didn't even have a time to go in Sky Flame Kingdom dahil hindi na prayoridad ng Cosmic Dragon Institute ang maglaan ng oras patungkol sa imbestigasyon dahil hindi naman sila maaaring manghimasok sa teritoryo ng Sky Flame Kingdom. Even though Dou City suspected the Sky Flame Kingdom lalo na patungkol sa usaping pagkawala ng Green Valley ay hindi naman maaaring magconclude na lamang sila at idiin ang nasabing kaharian. Wala ring ebidensyang natagpuan ang mga ito para gawing suspek ang Sky Flame Kingdom.

Kilala ang Sky Flame Kingdom dahil sa pagiging tuso nito but even to their own judgment, they can't simply just talk only but to walk the talk.

Isa pa kinakaabalahan nila ngayon ay ang misteryosong paggalaw ng Sky Ice Kingdom. Bali-balita ang pagkakaroon ng kakaibang aktibidad ng mga ito sa mga border areas nila but they are not sure about it. Mas dito ang kanilang atensyon ngayon. Pinaniniwalaan kasi at bali-balitang gumagawa naman ng hakbang ang mga ito upang magpalakas.

Sa Sentral na pamilihan ng Sky Flame Kingdom...

"Walang hiya talaga yang Sky Ice Kingdom na iyan. Mukhang may gagawin na namang kalokohan ang mga iyan!" Sambit ng babaeng namimili ng mga produkto sa pamilhohang lugar na ito.

"Malamang ay tayo na naman ang pupuntiryahin ng mga ito. Magkalihis pa naman ang adhikain natin sa mga taong yelong mga ito!"

"Sila lang naman talaga ang palaging may abnormal na aktibidad. Ewan ko lang kung ano na naman ang kalokohang gagawin ng mga ito!"

"Sigurado akong sinamantala nila ang nangyaring balita patungkol sa pagkawala ng Green Valley. Hay nakung mga Sky Ice Kingdom na iyan!"

"Pugad kasi ng mga rebelde ang mga iyan. Palibhasa, sila ang may pinakamalamig na lugar na hindi agad maggagalugad ng ibang mga manlalakbay na martial artists!"

"Ano pa nga ba. Dou City are not in the mood to investigate that abnormal activities in Sky Ice Kingdom nor our Sky Flame Kingdom could gain access to those borders."

"Mahirap kasi pakiusapan yang Sky Ice Kingdom na yan kaya konting galaw lamang natin ay pagiinitan na tayo ng mga 'yan."

"Kailangan pa nating makibalita sa ibang angkan para malaman ang nalalaman nilang impormasyon. This is really frustrating."

"Wag kang magreklamo. Even though me needs to find those information too little at baka mali-mali pa. Ilang martial artists na kaya ang nakakalap ng balita pero huli talaga tayo sa balita."

"Kapag talagang mangangahas yang Sky Ice Kingdom na takutin tayo ay magkakaalamanan talaga kung sino ang tinatakot nila!"

"Ano ba naman ang mga opisyales ng Sky Flame Kingdom, antagal umaksyon. If things will go srong ay tayo talaga ang madedehado kung pupuntiryahin naman tayo ng pesteng kaharian ng mga yelong yan!"

"Tanga ka ba, Ang Sky Flame Kingdom natin ang nangungunang pinagtutuunan ng pansin ng lahat ng kaharian maging ng mga opisyales ng Dou City. Malamang ay limitado lamang ang mga galaw natin."

"Yeah, hindi pa rin matagpuan ang Green Valley hanggang ngayon. Our Sky Flame Kingdom is under monitoring pa ng mga kalapit kaharian natin. Tanga lang ang mag-iisip na pwede na tayong gumalaw ng malaya."

"Pesting batang yun, dinamay pa tayo sa pagkawala ng angkan nito maging ng buong Green Valley!"

"Wag kang magsalita ng tapos. Di naman siguro nito sadyang mawala din. Tanga mo naman mag-isip."

"Kaya nga eh. Wala akong kakilalang gustong mawala ng hindi nalalaman kung saang lupalop na sila pumunta."

"Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang Sky Ice Kingdom. Masyado ng namimihasa ang mga iyan para gamitin ang restrictions nating nasa Sky Flame Kingdom para gumawa naman ng kabulastugan."

"Ano pa ba ang masasabi ko sa unexplored kingdom na iyan na Pinaniniwalaang piangkukutaan ng mga rebelde at mga bandido!"

"Isa pa yang mga bandidong grupong iyan na nagpapahirap sa atin. Sa lahat ng makakasagupa ng mga ito ay dito ka talaga mag-iingat. Bali-balitang ilang naglalakihang bandido ang namataan na gumagawa ng kakaibang aktibidad sa boarder lines.

"Malamang ay hindi gagawa ng mabuti ang mga iyan. Ewan ko ba sa Sky Ice Kingdom na iyan!"

"Tapos na ang maliligayang araw ng mga 'yan kapag nakialam na ang Dou City sa ginagawa ng mga ito."

"Tama, Dou City lang naman ang kayang gumalugad sa lugar na iyan eh!"

"Hindi lang mismo kayang gumalugad. Marami pang kayang gawin ang Dou City sa mga yan sa oras na maimbestigahan at lumabas ang katotohanan patungkol sa nangyaring anomalya sa loob ng Sky Ice Kingdom."

"Mananagot talaga ang high ranking officials maging ang mismong namumuno sa Sky Ice Kingdom if they tend to rebel and creat chaos in other Kingdoms especially the Dou City. Ewan ko lang kung saan sila makapagtatago."

Patuloy pa rin ang pag-uusap ng mga ito. Even in other parts of this kingdom even in other Kingdoms as well as Dou City are alarmed about this kind of situation. If the Ice Kingdom are really accountable for this matter, then they will face some punishment according to treaty and even the anger of Dou City will never have a counter measure.

...

Sa loob ng Green Valley...

It is really a fine day for them. Kaibahan noong nakaraang tatlong buwan ay masasabing malaki ang naging pagbabago sa pamumuhay ng mga angkang nabubuhay at namumuhay rito kasa-kasama ang mga mahal nila sa buhay. All of them you can see everywhere have such a bright smile written on their face.

Hindi bakas sa mukha ng mga ito ang hirap kundi kasaganaan lamang.

Lahat ng mga tao rito ay maaayos ang pananamit, kilos maging ang kasuotan nila ay purong malilinis.

Ngunit ang mas nagkaroon ng malaking pagbabago rito ay ang kapaligiran na mas naging luntian. Kaliwa't kanan ang mga maberdeng pananim maging ang mga puno ay hitik na hitik ang mga bunga.

This is all because they know that Li Clan and Peacock Tribe help them to flourish these lands. Hindi rin basta-basta ang mga naunang mga araw noon sa kanila lalo na noong nalaman nilang nakakulong ang buong lugar ng Green Valley sa lugar na ito na hindi kayang abutin ng sinuman. People are having some fright, anxious and even anger swelled up to them.Continue Reading
Further Recommendations

rpvm6zw4dp: Have enjoyed all the books so far, can’t wait for more. 😁 I will be reading some of the others by this author 😍

Lissy: I absolutely love this book.

Aggressiica: So excited for more!!! I love it so far!

darlenemuza: A very well written crime mystery novel.A plot well thought out plot with very interesting complex characters.

Tessa Haake: If it wasn’t for Mickey and you. Id be going to bed on time and not thinking about this damn book all the time. I love it. Just ugh! How to describe in words?! Your doing great! I love the characters I can’t wait to see what happens next!

Rosa: I like that it discribed the entire scene

KHUSHI: It's really beautiful story to read.P. S. I kinda missed listening to the Moon Goddess 😂I love the characters and the plot was very naturally flowing with great twists and turns to make it seem more real than anything fiction!Keep writing!❤️

zalajerina15: I love your storyes because their are very interesting to read. I recommend to everyone, who read this type of books, and want to learn how to write stories or some English words.

D: Cute the the silliest of the couples. Hope to see more into the newest couple.

More Recommendations

D: Really I was expecting more for the oldest brother. One of my least favorite couples

D: One of my favorite couples. Love the realness that comes out of drez

D: Cute like the not so perfect body type and the realness of interracial relationships

Shay Hartog: The main character is so lovable!!!I really loved the story!READ IT NOW IT'S REALLY GOOD,

Wanda Colson Center: A sweet story. Wish it was longer, but still enjoyable read

Luna Black: I just got started I’m on the second book it is absolutely fantastic. I have read a lot of series in my life and this one is one of the best. I hope other people agree with me and if not their loss. ❤️🧡💛💚💙💜🤍💖 fantastic

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.