החיים ומה שהם מביאים

All Rights Reserved ©

Summary

מחשבות, רגעים, בעיקר כל מה שעובר לי בראש. -מחשבות -דיכאון -לא אשים הגבלת גיל-בחירה שלכם אם לקרוא או לא -אין להעתיק/לצלם -כל הזכויות שמורות אך ורק לי -Elior

Genre:
Other
Author:
Elior
Status:
Ongoing
Chapters:
6
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

לצרוח או לבכות?

לצרוח או לבכות? מצד אחד, לבכות זה הדבר הזה שמלכלך אותך וגורם לך לחשוב שאתה חלש, בוכה בגלל מה? שטות. פשוט שטות חסרת היגיון. אז אתה מתאפק. מתאפק ומתאפק ומתאפק. כמה שרק תוכל עד שאתה לא עומד בזה יותר ומשתחרר. אך מצד שני יש את הצרחה, הצעקה החזקה הזו שאפשר לשמוע לכמה רגעים ונותנת את תחושת הסיפוק והשחרור שכולם בעצם זקוקים ומייחלים לה, אך ברגע שהיא נגמרת מגיע השקט הצורם, זה שאתה לא מאחל לאויבים שלך, השקט הזה שדופק בראשך כמו ציפור הנקר ולא נותן לך את השקט שרצית בו. אז אתה חושב, מה כדאי לי? ואתה מתייעץ עם עצמך ושואל שאלות ומנסה להגיע לשביל הזהב. אבל בסוף.. בסוף אתה לא מבין למה לא עשית את שניהם אחרי שעשית זאת.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Curvykitten: The author broached a very difficult subject but did it with care and understanding. Liam is a man in a million. So glad i read this

Karen: I generally like the book so far and I would have chosen 5 stars for all but I wanted to see were the story was going. I don't know who I would recommend this story to as I'm the only person I know that enjoys reading. I love the plot of the story and I would like to read way more chapters. Than...

Saavikam17: Respectfully I dont think this short story should end there. Everthing has been laid out like the imtroductory chapter of a novel, its a taster of more to come but the last part just doesn't feel complete somehow.I did enjoy what I read but didn't understand what the 'smirking' was all about.I c...

Eresi James Karakaua: I liked the lady and how she is being treated now.

juanitascholtz5: I like the characters

Olivia Davids-Manuel: Beautiful I loved it

Aleksandra Stec: Good fresh idea and teary

giotakiosse: It is definitely one of the most well-written werewolf stories I have ever read. It triggers all kinds of feelings; shock, compassion, relief, love, worship, pride. Lucy deserved all the best and she overcame great difficulties in her life. She is both innocent and fierce. The end intelligently g...

adesuyi kemi: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

More Recommendations

gogihabtu24: Beautiful story ever!!

Lezette : Great story. Beautifully written. Looking forward to read more of the author’s works.

nkhosi19m0259: I liked the story the author brought to life..I did not like the fact that the book got obvious towards the end

tyraclardy72: Love it can’t wait to see what happens next

jmencol: Excellent book. I’m enjoying every chapter.I like each of the characters in the storyline. I can’t wait to read what happens next and to finish the book.

Jane Ashley: Slow at times, but good story

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.