SAGITTARIUS

All Rights Reserved ©

Summary

Myslím že je konečně čas. Čas vyprávět a říct nahlas to, co jsem v sobě už dost dlouho skrýval.

Genre:
Other
Author:
luppiter
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Chapter 01

Myslím, že tohle už jsem měl napsat už dávno ...

Dřív než mi bolest způsobila o tom mluvit a vím, že to byla chyba. Co se vlastně platí za chybu? Protože já jich udělal nespočet a hele kde jsem. Sedím za monitorem počítače a hledám správné slovo, které bych mohl popsat, jak moc se cítím. Třeba je ani nikdy nenajdu a až mě zase někdo zeptá, nebudu schopen reagovat, protože všechna ta slova skryju sem. Na nepopsanou stránku a budu doufat, že jednou najdu někoho, kdo je vezme a přeloží.
Ale zatím ještě není deset správných časů. Tedy myslím. Občas si skutečně nejsem jistý ničím a nikým. Sdělování pocitů není má silná stránka. A možná, že bych to věděl lépe, kdybychom lidé kolem mě nebyli tolik hluční. Moji přátelé, má rodina, mé okolí ...
Takže ano, měl jsem psát už dříve ... snad abych konečně odkryl své jizvy. Je jich hodně a bude ti, kdo se na ta slova složil z jednotlivých písmen mé mysli bude dívat a říkat si, kdo vlastně jsem a co tu pohledávám.
Ne, budu tým, dokud budete chtít, abych byl a uslyšíte jen to, co budu chtít, vůbec někdy slyšeli.
Jsem tichý pozorovatel, osamělý poutník a přítel všech, kteří si mou pozornost zaslouží.

Continue Reading
Further Recommendations

Tamie Moore: Another great story from this Author

Karen Esterhuizen: No nothing

Janice_T: First of all...I’m very happy for Curt and Shelby. They deserve their happiness. Second... I need to get some sleep and what do you do? You put a teaser of Colt’s story 🤦🏽‍♀️. How do you expect me to get some sleep, now that I want to know what the hell Colt has done. Love this series, but now I ...

Dully_1: This book is awesome!!!❤️❤️💯. Please update🥺🥺❤️

Ellida Yngente: The best story again .It seems to me each book of yours is better than the last one I read .you are truly a good storyteller . Great book

Penny Moon: I love it.... wouldn't change anything

Brenda Walley: The novel.is great so far. I am rating on what I read so far. The books need to have more chapters before posting. This way it leave sus hanging and we start another book. This book in question would be great as a series. Great Job !

Samantha: I love this book

BlueRose: This book is so unique and fun to read! I love the characters and the writing styles! 😍 Definitely a top five favorite for me! Great work!

More Recommendations

famig03: Seriously enjoying your books.. awesome... Keep at it.. 🙂🙂

trishharper55: Liked the book nice plot excellent characters lots of love story drama loved the book.

Ellida Yngente: I admire the storyline , characters and dialogue all together . The plot is pretty interesting . Overall !your book is well written .

Dea Spears: Looks promising. You can broaden your audience by publishing your story on NovelStar Mobile App.

J.R. Rioux: Not your normal romance, but certainly one that's far more enjoyable than you might expect. The families of these two are hilarious. Big personalities, some real bluntness, and lots to laugh at. Enough bad stuff to give it drama, but the people are reasonably well-adjusted people and they handle ...

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.