Alpas

All Rights Reserved ยฉ

Summary

Sa nagdaang taon. Lahat ng kapalaran sa pamilya si Hiraya ay iisa lang ang kinahahantungan. Ang maiwanan ng mahal nila sa buhay. Mula sa kanuno-nunoan niya ay ganun hanggang sa kaniyang Ina. Sa kagustuhang maiba ang kapalaran niya. Siya'y umalis at naglakbay para maghanap ng taong makatutulong sa kaniya.

Genre:
Other / Romance
Author:
Lady_Hathor
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Paalala

Ang istoryang ito ay pawang kathang isip lamang. Hango mula sa isipang ng manunulat. Isa itong piksyon. Mga pangalan, gamit, bagay, lugar at kung ano mang pangyayari sa totoong buhay ay maaring pagkakataon.

ang plaigiarism ay isang krimen. Huwag ipamahagi at kopyahin ang aking gawa.

Maraming salamat!
Continue Reading
Further Recommendations

sarinah06: The story is quite catching and it is a good read. I would recommend looking at the typo's. Keep on writing!

Melissa Theron: Is this all... Where's the rest

Emmeline: I started this as a lazy Sunday morning read, and I may have missed the morning completely I could not put it down. Very well thought out , and I loved the detail in the story!

THE YT WEIRDO: The fact that the book ends before she even goes on the date/dinner is so frustrating. But Even though...I love your story and the rollercoasters it takes me on. ๐Ÿ’š๐Ÿ–ค๐Ÿ–คโš”โ˜ ๐Ÿ˜โ˜ โš”๐Ÿ–ค๐Ÿ–ค๐Ÿ’š

Danika Van Der Merwe: I really like this book it is sofar the best and I can't wait for the update

Leanne: Wowza! You have a brilliant mix of sexual tension and drama.This was exquisite and beautifully written.Well done to you as an author and gifted writer of words.Elijah and Sorsha were so lovingly portrayed it had my heart meltingWell done

Jessalyn: I love this story. But I agree with the other books, the grammar is off. Not saying it's terrible. But hey! Everyone's writing isn't perfect. Good luck to you and your stories. I will also publish stories on here too.

Ngamata: Extremely well written, not to long, plot great and t interesting enough to keep you moving through the chapters quickly.Want more

ZiniaB13: I love the characters so so much, the plot is brilliant and I recommend this book to anyone whoโ€™s searching for a wholesome, cute comfort story๐Ÿ’•

More Recommendations

White wolf: As in the first of this series, very well written with well thought out characters that are believable and a plot that flows nicely. I would have liked this to be a little longer, but I have yet to read the next book, so will leave my moaning for now. Great Job...

Omolabake Olagbaju: Awesome book ๐Ÿ“– love it ๐Ÿ˜ Canโ€™t wait to read more of this, And the writer is good

Priscilla Chan : This is an amazing book. Love the characters, especially Grace. She such a strong woman and will be and excellent leader. Thank to you author you did an amazing job on this book it's a great read. ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘

Danielle Benson: So far so good! I canโ€™t wait to see how this turns out!

About Us

Inkitt is the worldโ€™s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and weโ€™ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.