The Demons Inside Me

All Rights Reserved ©

هتعدي

بكتب المشهد ف البداية

و ادفن نفسي ف النهاية

قريت كل الروايات

حكم مكتوبة ع البوابات

ياما حروب اخدت مننا شباب

الزمن موت جوانا الحنان

كله قلبه قاسي مش بس كلام

كله للحب ناسي باين ف الأفعال

نفسهم يرجعوا لزمان

و محدش بيفكر يعيش زي ما كان

بيقولوا حلو التغيير

دي حقيقة مش هنكر اكيد

بس اتغير للأحسن مترجعش بضهرك

غير طريقة الكلام و التفكير

خليك هادي و اتقبل اختلاف الغير

الاختلاف مش للخلاف

هي دي طبيعة الأرض علشان نكمل بعض

مسلم مسيحي ابيض او اسود مش هتفرق كتير

كلنا واحد واقفين ع الجبل شوية و هنطير

ف السما و ع الحدود

اطفال جوانا كل يوم بتموت

و بنرجع تاني نقول

هتعدي و هتهون

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.