Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Summary

Růžové květy tamaryšku, na noční obloze. Utrhnu jednu pampelišku, namísto Měsíce. První básnická sbírka s názvem Tamaryšky nese ducha květin, lidskosti a emocí. *k této tvorbě jsou vyhrazena určitá práva a proto prosím nekopírujte a nezveřejňujte mou tvorbu bez mého souhlasu.* Cover od @TnaKenov

Genre:
Poetry / Other
Author:
OneLittleCookie
Status:
Ongoing
Chapters:
21
Rating:
5.0 2 reviews
Age Rating:
18+

Mysl

Ve vnitřním prostoru,
myslím na jistotu.
Ve vnitřním tichu,
zkoumám svou pýchu.

V úplné izolaci myšlenek,
nejevím emoce navenek.
Ve všem tom zmatku,
hledám si kamarádku.
-oprátku-

V prázdném tichu,
naplněném smíchu.
V tmavém prostoru,
hledám podporu.

A vlastně celé archívy,
myšlenek plné papíry.
Přeplněné uložiště,
nulové útočiště.

V samotě objetí,
stávám se obětí.
Stíny se plazí,
tiší, malí vrazi.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Sophia: Absolutely loved it. Just like the first one it's very good and would definitely recommend it to anyone who likes the after series.

ashleywinings: That was a beautiful story!! Keep up the great work

Caroline Muthoki: Changes in her perception towards his college mate

lesleyknight4: Simply love this book. The storyline and characters. They are very humorous

Fiona Moolla: I really enjoyed the characters and the sense of humor. Overall a lovely easy read

Dorothy McIntosh: Love it after all I'm reading the third one after this one keep going hun we love your books I'm going to read all of them because you are a good writer hun

Bell Eve: Good 😊 I love your books.

LynnMarie Lupe-Martini: Love your writing enjoy your books

More Recommendations

The Mind: I love this story. It kept me up all night, and such a page turner. Hilarious and lovely couple. Keep it up.

Cristina Maria Verhest: I have a couple that you could try and work off of I mean sure there are a lot but I would like to say that we start with Nana maybe her son Keegan or we could do one about Ace but I would like to really get to know all the children that they have had where they end up what happened to them I mea...

By Terri: Really enjoyed this story! Definitely different. Keep up the good work!

maryam: I love the plot and story line of this book. I didn't like the time wasted when she died at first but it's cool

Kaylee: Honestly I was very much into the book it has so much potential and could be a great read but the author hasn't updated in a year so I think it safe to say it's not worth it unless you want to read and still think about this unfinished book later

Tina Figueroa: This book is so amazing,a must read pick it up.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.