Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Summary

Růžové květy tamaryšku, na noční obloze. Utrhnu jednu pampelišku, namísto Měsíce. První básnická sbírka s názvem Tamaryšky nese ducha květin, lidskosti a emocí. *k této tvorbě jsou vyhrazena určitá práva a proto prosím nekopírujte a nezveřejňujte mou tvorbu bez mého souhlasu.* Cover od @TnaKenov

Genre:
Poetry / Other
Author:
OneLittleCookie
Status:
Ongoing
Chapters:
19
Rating:
5.0 1 review
Age Rating:
18+

Mysl

Ve vnitřním prostoru,
myslím na jistotu.
Ve vnitřním tichu,
zkoumám svou pýchu.

V úplné izolaci myšlenek,
nejevím emoce navenek.
Ve všem tom zmatku,
hledám si kamarádku.
-oprátku-

V prázdném tichu,
naplněném smíchu.
V tmavém prostoru,
hledám podporu.

A vlastně celé archívy,
myšlenek plné papíry.
Přeplněné uložiště,
nulové útočiště.

V samotě objetí,
stávám se obětí.
Stíny se plazí,
tiší, malí vrazi.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

franca: Best story so far

Corrina Denise Prehn Andersen: I love how he realizes what kind of love is true and not :) And how he figures out the truth and then follows his heart.

Love to read/mommy2: Amazing story! Please read ‘Drake’ first to have a better understanding the life of Victoria and Drake. The author won’t disappoint you! She’s brilliant! I truly recommend this to anyone.

Steffi Nguyen: The plot of this story is so well written. Can't wait for book 2!!

Verena Kelly: It was a great story...Thank Goodness not too much drama (just enough)!

Cloie: I love Nova’s attitude in this story! She deals with everything so well, and doesn’t take anyone shit. Everything about this story is awesome

Melinda Chavez: Glad her mom and Simon and the Dr got what they deserved

Toya Undrground: I'm enjoying a lot the story I fully recommend it!

More Recommendations

inkechi07: 👍🏽👍🏽👍🏽👍🏽Really enjoying it!

holly: Love love your novel 👌 it was really beautiful 😍 and can't wait to read more of your novels 😍

Ancilla Joanne Jaid: Great read...thanks for sharing your talent..keep at it...

Sarah Jones Swanson: Lots of twists and turns

Gio&Eil BroGang: Jsjdjdjdjdjdjdndbducjdndbrb

Rataplan: Spelling and grammar are a bit dodgy at times, there's a few distracting continuity mistakes, and not all plot points are resolved: I say you need an editor. But the style is pleasant, the reading is comfortable, and I totally dig the sense of humor. I'm assuming the Fifty Shades references are m...

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.