Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Nic a Víc

Ač hvězdný prach mi padal v líc,
a ústa má by neřekla nic.
Já stál tam uvnitř prázdnoty,
kde svět byl stvořen z nicoty
-a pak nic-

Pak vzbudil jsem se v sklenici
a došel na její hranici - a tam nic-
Já samotný a bez hlasu neřekl bych nic,
já samotný a bez zraku, nevzhlédnu již víc
-ke hvězdám-

A hvězdný prach z těch dávných cest
padal na mou líc.
A má ústa již neřekla nic víc,
než mohu perem říct
a oči neviděli ani o kapku víc než mohu říct.


Kdo si odváží hádat, co se tímto snažil básník říci?

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.