Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Plevel

V záři světel,
roste plevel.
Život žijem,
v hlíně shnijem.

Plevel všude,
v prostřed duše.
Mezi máky,
roste taky.

Mezi světy,
jsme já a ty.
Plevel lidství,
v - mezihvězdném - sousedství.

A v dáli pár strof,
zase další apostrof.
Na téma lidství a žití,
až je mi k zblití
- ze všech falešných lidí -

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.