Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Loučení

Dej mi jen vteřinu,
nechci nic víc.
Snad si to prominu,
já chci ti to říct.

Já nesnáším loučení,
to ty už víš.
Jsem ve vězení,
a ty zas odcházíš.

Já nesnáším říci sbohem,
když chci tě tisknout.
Když odcházíš s batohem,
a slzy nestihnou dopadnout.

Přes zprávy,
přemýšlím nad námi.
A kusem trávy,
hraju melodii slzami.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.