Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Tamaryšky

Tak blízko
tak daleko.
Tak hluboko
tak mělko.

Jsem s tebou
A jsem bez tebe.
Tělo uvězněné v
cele.

V cele vlastního pokoje
S oknem i dveřmi.
Nenalézám pokoje.
Prosím tě, věř mi.

A bolí mě to sledovat tě
jak se na mě usmíváš.
Zatím co já hledím slepě
na tvou krásnou tvář.

Prsty chtěly by se dotýkat,
jen obrazovky smí.
A já, chtěla bych tě svlíkat,
a proto to bolí.

Tak blízko
a tak daleko,
jen obrazovka
zvuk.

Přes monitor jediný
tak moc jsi vzdálený.
Já ve tvém pokoji.
Ty v mojí posteli.

Dala bych všechno,
to nechceš slyšet.
Dala bych mnoho
to nechceš vidět.

Máš cenu velikou,
pro mou duši.
Hlas tichou znělkou,
pro mé uši.

Tak blízko, tak daleko,
na míle vzdálen.
Tak nízko, tak vysoko
stal ses mým pánem.

Z veliké výšky,
padám na zem.
Voní tamaryšky,
jsem blázen.


Konečně jsme se dostali k básni, po níž nese tato sbírka název.
Jsme nyní v polovině.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.