Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Lesní

Stromy se skláni,
svojí lesní paní.
V tom lesním tichu,
ševelícím smíchu.
- neznáme strachu -

Vůně lesa,
sama se nesa.
Potůček crčí,
liška se krčí.
- bojí se -

Na mýtině lesní,
poletuje listí.
My dva tam spolu,
bez všeho světabolu.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.