Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Ty

Oči se klíží,
sny mé mě tíží.
Přes spojení sítí,
smysl bytí.
- hledám -

Z očí do očí,
pohled přeskočí.
Slovo od slova,
zvláštní jistota.

Každý z jiného světa,
jeden druhého hledá.
Jen pár hodin cesty,
tak daleko jsi ty, jen ty.

Verše tvoje poslouchám,
je to vše co právě mám.
Místo toho zajetí,
skryj mě ve svém objetí

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.