Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Jedna a Jedna

Jedna a jedna, to jsou dvě.
Kde vidíš tři, čtyři, pět?

Jedna a jedna, to jsou dvě.
Jestli to nevíš, vrať se v čase zpět
- do první třídy -

Jedna a jedna, to jsou dvě.
Četl jsi třikrát tento slova sled,
tak proč jen nechápeš
význam mých vět...

Jedná se o jednu z těch starších. Jaký je její význam?

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.