Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Osudová

Tiše dýše
a já sním
neslyšně a bez -tíže-
točím osudím svým.
Plátek okvětní
spadl na zem
-mrazem-
Já strnul úžasem
beze slov
-blázen-
vyřazen, zařazen
nahrazen strojem.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.