Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Cesta

Dnes s úsměvem z práce kráčím,
už setmělo se v ulicích.
Na svět se dnes nemrčím,
dnes to bude jinačí.

Dnes máme svoje výročí,
ty pro mě prý něco máš.
Mě v kapse tíží příslib lásky,
který ti dnes přenechám.

S úsměvem si kráčím cestou,
napadla mě myšlenka.
Proč cestu si nezkrátit,
budu dříve doma.

Zahnul jsem tak do uličky,
která měla jednu lampu.
Zmocnil se mě pocit štěstí
- ale jenom na chvilku -

V zapadlé ulici,
procházím sám.
Strachem zuby drkotám.

Proč mám to zlé tušení,
Měl bych se tu otočit?
*ale jsem v půli*
*půjdu dál*

Po cestě své milované,
koupím pugét růží.
Určitě to ocení.
- po tom jenom toužím -

Hlasité jsou tiché kroky,
splašený, horký dech.
Už budu na konci stoky
- dojdu si pro polibek -

Cizí zvuk mě vyděsil,
můj strach jenom zesílil.
A pak začal padat sníh.
- tak čistý -

Na hodinkách dvacet šest,
tichý tikot, šelest.
Času mám snad ještě dost.
- ach, zbývá jenom pět -

V půlce kroku,
slyším hukot z boku.
Cítím bolest v břiše,
špatně se mi dýše.
- neměl jsem tudy chodit -

Bílá košile,
karmíonová růže.
Já věděl jsem to,
dnes skončilo to.
Promiň mi lásko,
dnes nestihnu večeři,
dnes nebudem veseli,
dnes vydechnu naposled,
a tvoje jméno, bude na mých rtech.

Tak promiň mi, že nedám ti dárek,
že smích nahradí nářek.
Pro jedny hodinky,
zemřel jsem pobodán
s prstýnkem v kapse.
- sám -

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.