Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Vlk a Ovce

Znovu ten strach,

chvějí se ruce.

Možná jsem vlk - vrah -

A ty jen ovce.


Možná jsem tady,

možná jsem jinde.

Počítám hrady,

snad někdo přijde.


Možná jsem vlk,

nebo jsem ovce.

Zlomím si krk,

půjde to lehce?


Zase se bojím,

možná správně.

Tiše stojím,

krev stéká ze skráně.


Vnitřním žárem,

třesou se ruce.

Jenom málem,

tluče mi srdce.


Takový je pocit,

když bojím se o lásku.

Takový cit,

kdy visím na provázku.

Continue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.