Tamaryšky

All Rights Reserved ©

Dnes

Dnes sama ptám se svého ducha,
co jsem to jen za zloducha.
Dnes slyšela jsem až moc věcí,
a slova bolí, bolí přeci.

Dnes cítila jsem na mou věru,
znovu hledám důvěru – v lidi -.
Dnes zase bolelo mě srdce,
chutnalo to nesladce.

Dnes došla mi zase jedna věc,
že slova jsou jen jako klec.
Dnes myšlenky mé, bláznivé,
i jednou byly pravdivé.

Dnes v tichu pokoje sedím,
sama co chci vlastně nevím.
Dnes sama, uprostřed sebe,
sleduji nebe a tebe.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.